מספר פריט : 8302

שלא תשתכח תורה מישראל

שלא תשתכח תורה מישראל

מספר פריט : 8302

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
זיכרון ושיכחה, מזכרת  ]  [  ישראל  ]  [  לימוד, לימוד תורה  ]  [  מסירות, מסירות נפש  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  

כאשר היו רבים ר’ חנינא ור’ חייא: אמר לו ר’ חנינא לר’ חייא: וכי עימי אתה רב חס ושלום?!

אם תשתכח תורה מישראל אחזיר אותה בפלפולי.

אמר לו ר’ חייא לר’ חנינא: עימי אתה רב?!

שעשיתי שלא תשתכח תורה מישראל. מה אני עושה – אני הולך וזורע פשתן,

ושוזר ממנו רשתות, וצד צבאים, ומאכיל מבשרם ליתומים,

ועושה מגילות, וכותב חמישה חומשים, ואני הולך לעיר ומלמד לחמישה תינוקות חמישה חומשים,

ומלמד משנה לשישה תינוקות שישה סדרים.

ואני אומר להם: עד שאחזור ואבוא לכאן, תלמדו מקרא זה לזה, ולמדו משנה זה לזה, ועל ידי כך עושה אני לתורה שלא תישכח מישראל.  

אמר להן הקדוש ברוך הוא: תנו לו זו וזו. 

תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פה, עמוד ב (בתרגום שטיינזלץ)

 

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
זיכרון ושיכחה, מזכרת  ]  [  ישראל  ]  [  לימוד, לימוד תורה  ]  [  מסירות, מסירות נפש  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  
דילוג לתוכן