מספר פריט : 4452

רוסין (2003) מקום ההתפתחות הרוחנית בבניית הזהות האישית

מספר פריט : 4452

Roussin, C. (2003). La place du development Spirituel dans la construction de l’identite. In: Le development Spirituel en education, Actes du colloque tenu a Quebec 11-13, pp. 79-98

הפסיכולוגיה מנתחת יותר ויותר את תופעת הרוחניות כחוויה פנימית שחווה האדם. היא קושרת יותר ויותר החוויה הרוחנית עם צמיחתו של האדם ובניית זהותו האישית. המאמר מציג את הקשר בין רוחניות ובניית זהות בארבע שלבים:

1. שלב מתודולוגי: פסיכולוגיה ורוחניות:
מזה שלושים שנה, ישנה נטייה לחבר את הרוחני לא לדתי אלא לפסיכולוגי. המבט הפסיכולוגי מתמקד  באדם החווה את החוויה הרוחנית ולא במערכת הדעות והאמונות המזינות אותו.

2. מתפיסת הרוחניות לתפיסת ההתפתחות הרוחנית:
2.1. רוחניות דתית: חוקרים רבים כמו Bergeron et Hetu  מסבירים שישנה היום רוחניות חילונית. הדת מציעה מערכת חוקים, כללים, דוגמות ואמונות הנותנות משמעות לחיים ולקיום, המועשרות בטכסים, שיגרת חיים ומבנה סוציאלי . בכך, היא מהווה משטח שיגור  לחוויה הרוחניות. היא במידה מסוימת פדגוגיה של הרוחניות.כנגד, הולכת ומתפתחת רוחניות  ללא דת או ממסד דתי . במסגרת הדת, ההתפתחות הרוחנית השתלבה עם ההתפתחות הדתית. בלי המסגרת הדתית, הדברים נבדלים.

2.2. רוחניות בת זמננו: חלק מייחסים אותה לעולם הרוחות. אחרים לחייזרים.  אחרים ניגשים אליה מבחינה פילוסופית.  נוספים מפרשים אותה כחיפוש אחר משמעות.  Bergeron מבחין בין 3 קבוצות:

א. רוחניות קוסמית הקשורה לחיים הרמוניים עם הטבע.
ב. רוחניות נבואית  הקשורה לשיפור מצבו של האדם.
ג. רוחניות מיסטית המתעסקת ב”אני” הפנימי של האדם

2.3. התפתחות רוחנית: כשהיא מתנתקת מהדת, ההתפתחות הרוחנית הופכת להיות התפתחות אנושית. בזכות מסלולו הרוחני, האדם חווה את הצדדים השנים של אישיותו ולומד להפוך יותר ויותר אנושי.[אחרי שהוא ימלא את הצרכים הבסיסיים של מסלו]. החוקר Jean-Luc Hetu [ l’humain en devenir, une approche profane de la spiritualite, Montreal, 2001 מבחין 7 צירים המביאים את האדם לבגרות הרוחנית: על מנת להגיע לבגרות, יש צורך בהתפתחות. אלה הם הצירים שהוא מציין.

2.3.1: הפתיחות לחוויה: “מי אני”

2.3.2: הפרו-אקטיביות: היא אותה תכונה אנושית השומרת על הכבוד האנושי והמאפשרת לאדם להתחבר כל פעם מחדש עם שאיפותיו העמוקות ביותר. “לאן אני הולך”

2.3.3: “האחרות”: במהלך חייו, כולנו במגע עם בני אדם אחרים במעגלי קרבה משתנים.  האחרות היא היכולת לרצות בטוב האנשים הסובבים אותנו.

2.3.4: ההינתקות [le lacher prise]: נובע מהמודעות שהכל זמני ונכונות להתשחרר מהרגלים ישנים ואימוץ דברים חדשים.

2.3.5.: הגמישות: יכולת ההתאמה שלנו למציאות חדשה ומשתנה.

2.3.6: חיפוש אחר משמעות: האדם נא בחיפוש מתמיד אחר יציבות ומשמעות. הוא מחפש הלימה בין תפיסת החיים שלו והמציאות כפי שהוא פוגש אותה. האדם שפתח חוש זה מבין שחייו היום הם תוצאה של המשמעות שהוא העניק להם אתמול וחייו העתידיים תלויים בתשובות שהוא מעניק למשמעות החיים היום.

2.3.7: פנימיות: היא יכולת התפעלות. להיות רוחני זה להיות קשוב לעצמי. זה לדעת לבחור בין תשוקותיי וצרכיי.

3. בניית הזהות והשפעתה על החוויה האנושית:
זהות הוא החוט המקשר בין עבר והווה ונבנה מחוויה אנושית מתמשכת. היא נבנית מתוך אינטראקציה עם הסביבה הקרובה וזה בזכות המבט של האחר שאדם לומד להבין מה מבחין ומבדיל אותו מאחרים דומים לו. הייחודיות מתגלה בין הדומים.
בנוסף, כל אדם חיי בסביבה תרבותית ואנושית נתונה. הוא נושא עמו גנטיקה. הוא נולד בעל מין נתון וכו’ . כל אלה מעצבים אישיותו וזהותו של האדם.
החוויה מעצבת את הזהות והזהות מתבטאת דרך החוויה.

3.2: מבט הומניסטי של התפתחות הזהות: [Carl Rogers]: לפיו, האדם זקוק לאחרים על מנת לצמוח. בשלב ראשון, הסביבה משפיעה קשות על התפתחות הילד וכופה עליו את דפוסיה. ככל שיתבגר, הוא ישאף להשתחרר מדפוסים אלה ולאמץ דפוסים אישיים יותר ההולמים יותר את אישיותו הפנימית.

3.3: גישה פסיכו-דינמית של התפתחות הזהות:[Erik Erickson]: הוא הבחין ב-8 שלבים של התפתחות: שלב 1= אוראלי. שלב 2 = אנאלי שלב 3= פלי שלב 4 = זיהוי המשימות = הילד לומד כל מה שמשמעותי לו.  שלב 5= התבגרות= הצעיר מחפש את עצמו ובסוף תפרוץ החוצה אישיותו.

4. מקום ההתפתחות הרוחנית בבניית הזהות:
ניתן עכשיו להבין את מקום הרוחניות בבניית הזהות האישית.
האוטנטיות תהיה בגובה רמת ההזדהות של האדם עם עצמו. בשנות ה-1960, יצרו יוסף לופט והרי אינגהם מה שהם כינו “חלון Johari” [Joseph and Harry] כדי לסרטט את התקשורת בין שני אנשים”.

  • דברים שאני יודע על עצמי והאחר לא יודע
  • דברים שאני והאחר יודעים על עצמי
  • דברים שאחר יודע עלי שאני לא יודע
  • דברים ששנינו לא יודעים עלי.

מזה לומדים שהאחר עשוי לעזור  לי להכיר את עצמי.

La rencontre de soi est le passage oblige pour aller a la rencontre de l’autre [Paul Guerin].

 להורדת המאמר בפורמט וורד

נכתב ע"י: סלין רוסין.
דילוג לתוכן