מספר פריט : 4040

עפרה מייזלס ופנינית רוסו-נצר (2012) יחסי הגומלין בין התפתחות רוחנית לבשלות רגשית ופסיכולוגית בקרב מבוגרים צעירים ישראליים

מספר פריט : 4040

Mayseless, O. and Russo-Netzer, P. (2012). The interplay of self-transcendence and psychological maturity among Israeli college students. In: Lerner, R. M., & Warren, A. E. A. (Eds.). Positive youth development and spirituality: Research perspectives and future possibilities. pp. 289-308.

הפרק דן במערכת היחסים בין רוחניות לבשלות רגשית ופסיכולוגית בקרב מבוגרים צעירים בישראל. התפתחות רוחנית ובשלות פסיכולוגית ורגשית עשויות להיות קשורות ודומות זו לזו – שני תחומי התפתחות אלו עשויים להתפתח בהתבסס על אותם גורמים (למשל, סביבה חמה ומאפשרת), ולהוביל להשלכות פסיכו-חברתיות דומות (דימוי עצמי חיובי; אוריינטציה של נתינה, אמפתיה ונדיבות; ערכים פרוחברתיים). לאור זאת, עולה השאלה – האם שני תחומים אלה משקפים למעשה תהליכים התפתחותיים נפרדים מקבילים או זהים? ובמידה ומדובר בשני תחומי התפתחות בלתי תלויים, מהו אופי הקשרים ההדדיים ביניהם?

קיימים ארבעה מודלים אפשריים המשקפים את הקשר בין התפתחות רוחנית לבשלות רגשית ופסיכולוגית:

  • בלתי תלוי תוצאות משותפות
  • בלתי תלוי גורמים מקדימים משותפים
  • תלות חדכיוונית (בשלות רגשית מסוימת כתנאי להתפתחות רוחנית, כפי שעולה לדוגמא מהמודל של מסלאו, במסגרת תפיסת הפסיכולוגיה הטרנספרסונאלית).
  • התפתחות שכוללת תרומה דוכיוונית

הפרק מתאר מחקר המהווה צעד ראשון בבחינת ארבעת המודלים הללו במדגם מבוגרים צעירים ישראליים. במסגרת המחקר, נבחנו השלכות בארבעה תחומים מרכזיים: תפיסת עצמי, אוריינטציה כלפי אחרים, ערכים והקשר חברתי.

המחקר נערך בקרב 215 סטודנטים, בין הגילאים 19-30 . הכלים למדידת שני תחומי ההתפתחות: שאלוני בשלות רגשית והתפתחות רוחנית; כלים למדידת המשתנים התלויים: תפיסה עצמית )מסוגלות לימודית, עמידות(, אוריינטציה לאחרים )אמפתיה, התנהגות שיש בה תרומה, מסוגלות לתרומה לקהילה, נדיבות(, ערכים (פלורליזם דתי, מודעות חברתית(, משתני הקשר חברתי )זהות אתנית חיובית, מאפייני חברות חיובית, תדירות פרקטיקות דתיות ורוחניות(. ממצאי המחקר מראים שלא מדובר בשני תחומי התפתחות זהים. נמצא כי שני תחומי ההתפתחות תורמים באופן בלתי תלוי זה בזה לערכים, גישה והתנהגות פרוחברתית ונדיבה. ממצאי המחקר אינם תומכים בשני המודלים הראשונים של חוסר תלות, אך לא ניתן להסיק באופן חד משמעי האם מדובר ביחסי תלות חד או דו כיוונית. התפתחות רוחנית עשויה להתרחש בתוך ומחוץ לקבוצות דתיות מסורתיות, אולם בשני המקרים בולטת חשיבות תמיכת הסביבה והעיגון בהקשר חברתי תומך. ממצאים אלה מחזקים את הצורך בהמשך מחקר בתחום ההתפתחות הרוחנית, הנמצא בחיתוליו, ולשלב מתודות מחקר איכותניות ומחקרי אורך.


The chapter explores the relationship between spirituality and emotional maturity among Israeli college youth. Psychological-emotional maturation and spiritual development may reflect highly correlated and similar domains, as they may share similar antecedents and may be associated with similar outcomes (such as positive self-image, pro-social values). Four models reflecting these possibilities are suggested:

  • Independent – shared outcomes
  • Independent – shared antecedents
  • Unidirectional dependence – emotional maturity as prerequisite to spiritual development (as suggested by Maslow, as part of the transpersonal psychology theory)
  • Bidirectional contribution

The study presented provides a first step in examining these four models in a sample of Israeli college students. Participants were 215 college students, between the ages 19-30 years. Measures included emotional maturity and spiritual development, and measures pertaining to four areas: self-perceptions , orientation to others, values, and relational context. The findings show that the two domains of development were found to be associated to a moderate degree. Both domains were significantly and independently associated with the same positive outcomes, such as with moral values and with an empathic and benevolent stance toward others.

The findings do not support the first two models, but in fact seem to be interrelated. Furthermore, the findings do not support the notion that a certain level of maturity is required before spiritual development can be achieved. The findings may also the importance of the community, whether within or outside of religious context, in supporting and promoting spiritual development. As a still consolidating field, more research is needed, in particular to assess the complex interrelations between these two developmental domains.

נכתב ע"י: פרופ' עפרה מייזלס.
דילוג לתוכן