מספר פריט : 7001

נשמה יתרה בשבת – תלמוד בבלי

נשמה יתרה בשבת - תלמוד בבלי

מספר פריט : 7001

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
ישראל  ]  [  מתנה  ]  [  נשמה, נפש, רוח  ]  [  שבת  ]  

אמר ר’ יוחנן משום רשב”י:
“כל המצות שנתן הקב”ה לישראל, נתן להם בפרהסיה,
חוץ משבת שנתן להם בצנעא,
שנאמר: ‘ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם’.”
ומה נתן להם בצנעא? את הנשמה היתרה,
דאמר ר’ שמעון בן לקיש: “נשמה יתירה נותן הקב”ה באדם בערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו,
שנאמר: ‘שבת וינפש’. כיון ששבת ונסתימה השבת ווי אבדה נפש”

מתוך התלמוד הבבלי, מסכת ביצה, טז, ע”א.

 

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
ישראל  ]  [  מתנה  ]  [  נשמה, נפש, רוח  ]  [  שבת  ]  
דילוג לתוכן