מספר פריט : 8669

ואל ילבין פני חבירו ברבים – מסכת ברכות

ואל ילבין פני חבירו ברבים - מסכת ברכות

מספר פריט : 8669

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אשה, נקבה, נשיות  ]  [  הקרבה, קורבן  ]  

ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי:

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים.

מנלן? מתמר.

שנאמר: “היא מוצאת” (בראשית, לח, כה) וגו’:

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מג, עמוד ב.


ביאור: 

כתוב בחומש בראשית, פרק לח, פסוק כה): “היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה“. 

חכמינו למדו מתמר, כלתו של יהודה, בנו של יעקב אבינו, ואלמנת אונן, שמוטב לאדם למות מאשר לבייש אדם אחר. שהרי תמר נדונה לשריפה באשמת זנות, ובכל זאת לא הסגירה את חלקו של יהודה בהריונה, בכדי לא לבייש אותו. 

 

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אשה, נקבה, נשיות  ]  [  הקרבה, קורבן  ]  
דילוג לתוכן