מספר פריט : 2092

הטם (2004) מאבק התעוררות – לקראת תיאוריה ביקורתית בודהיסטית

מספר פריט : 2092

Hattam, R, (2004). Awakening struggle – Towards a Buddhist critical social theory. Flaxton: Post Pressed.

ספר זה מתאר את התיאוריה הביקורתית (כפי שהתפתחה על ידי אסכולת פרנקפורט) כסובלת ממספר ליקויים. ראשית, במחויבות לשחרור חברתי מדיכוי היא לא טיפלה מספיק ב”עצמי” ובאופן בו החברה משקפת את הפיסכולוגיה של ה”עצמי”. שנית, היא נותרה מעוגנת בעיקר בביקורת ו”מאבק” בלי להציע דרכים מספקות לריפוי החוליים החברתיים אותם היא מבקרת. הטם פונה לבודהיזם המעורב-חברתית לאור תפיסתו של טיק נאט האן (בין היתר) הן כמקור לתיאור ה”עצמי” (או העדר עצמי) בהתבסס על הגותו של דיוויד לויי (ר’ סקירה זו), וכמקור לפתרון ביקורתי חיובי לטובת שחרור חברתי. בודהיזם מעורב חברתית מבוסס על ההבנה שהקיום הוא מותנה-הדדית ולכן עצמי וחברה תלויים אהדדי.

בהתבסס על ספרו של ווקסלר החברה המיסטית, הטם טוען שניתן לראות את הבודהיזם כמציע “טכנולוגיות עצמי” (פוקו, 1988) שאינן אינטרסנטיות בלבד, אלא חינוך חברתי מתקן. דרך תרגול כמו מדיטציה אנו מתחילים להבין את מצבנו החברתי כבבואה של הפסיכולוגיה שלנו. התנועה הנוכחית אל עבר קונטמפלציה כשהיא מתורגלת באופן נכון לא צריכה להיתפס כאגוצנטריות אלא כמעורבות חברתית לקראת שחרור.

“רוחניות ופדגוגיה” הספר הוא ניתוח חריף של התיאוריה הביקורתית ואיננו נכנס לעניינים פדגוגיים באופן ישיר. הוא מתייחס למושג “רוחניות” ישירות רק במספר מקרים (עמ’ 178, 207-6, 266-5) אך זהו ספר חשוב לענייננו בשל מספר סיבות: 1) תרומתו לשיח הפדגוגיה הביקורתית היא מהותית, משום שהבעיות עליהן מצביע הטם ניתנות לפתרון דרך עיגון בתפיסות הנחשבות רוחניות. ב) הצגת הבודהיזם כמעורב חברתית, מתקנת תפיסות מוטעות של הבודהיזם כדחיית העולם. ג) הספר מציע פתרון חיובי לשיח שנל נודינגס למשל זיהתה כמשרה “כעס, ניכור ויאוש במקום להציע בינה ופעולה ממשית” (2003, עמ’ 104).


Hattam’s book conveys critical theory (as it emerged mainly from the Frankfort school of thought) as suffering from a number of neglects. Firstly, in its commitment of social liberation from oppression it has not tended enough to the ‘self’ and the way society is a reflection of ‘self”s psychology. Secondly, it has mostly dwelled in critique and ‘struggle’ without providing sufficient ways for remedying the faults found in the current social state. Hattam turns to socially-engaged Buddhism in light of Thich Nhat Hanh (among others) both as the source for a theory of ‘self’ (or non-self) which he grounds in David Loy’s works, and as a source for a positive critical path towards social liberation. Socially engaged Buddhism is based on an understanding of all existence as co-dependent, disclosing the inter-dependence of self and society.

Based on Philip Wexler’s Mystical Society, Hattam suggests viewing Buddhism as offering Foucaultian (1988) “technologies of self” that are not merely self-serving, but rather corrective social educational practices. It is through practices such as meditation that we begin to understand our social condition as a reflection of our psychological makings. Thus the contemporary social movement toward contemplative practice in their proper practice is not conceived as an egocentric move, but rather a socially-liberating movement.

“Spirituality”and pedagogy: The book is a very rigorous analysis of critical theory. It does not handle pedagogical issues directly. It discusses the concept of “spirituality” briefly on some occasions (p. 178, 206-7, 265-6) however, this book is important in a number of ways: a) Its contribution to the discourse of critical pedagogy is considerable, for the problems Hattam identifies in critical pedagogy are substantial one’s, and it does allow us to see how critical pedagogy can become grounded in spiritual worldviews. b) the presentation of Buddhism as socially engaged, serves to remedy an incorrect conception of its worldview as a world-rejecting one. c) it indeed offers a positive horizon to a discourse which Nel Noddings for example identified as inducing “anger, alienation, and hopelessness instead of wisdom and practical action.” (2003, p.104)

Foucault, M. (1988). Technologies of the Self. Amherst: University of Massachusetts Press.

Noddings, Nel. (2003). Happiness and Education.  New York: Cambridge University Press

נכתב ע"י: הטם ר..
דילוג לתוכן