מספר פריט : 8637

החליל – ר’ יעקב מרגליות

החליל - ר

מספר פריט : 8637

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
גאולה, ישועה  ]  [  יום כיפור, יום הכיפורים  ]  [  ילדים, ילדוּת, ילדותיות, ינקות  ]  [  יראה  ]  [  מוסיקה, ניגון, נעימה, נגינה, כלי נגינה, שירה  ]  [  פשטות  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  תפילה, פיוט  ]  [  תשוקה, רצון, חשק  ]  

איש כפרי אחד, שהיה מתפלל תמיד ימים נוראים בבית מדרשו של הבעל שם טוב ז”ל, היה לו ילד אחד אטום לב מאוד ולא היה יכול לקבל אף צורת האותיות, ובפרט לומר שום דבר קדושה. … וכאשר נעשה בר מצוה לקחו עמו על יום הכיפורים. …

והילד היה לו חליל, שהיה מחלל תמיד בעת ישבו בשדה לרעות את הצאן והעגלים. ולקח את ועמו בכיס בגדו את החליל, ואביו לא ידע מזה. …

בעת תפילת מוסף אמר לאביו: ‘אבי, יש איתי עמי חליל שלי ואני רוצה מאוד ליתן קול על החליל’. נתבהל אביו וגער בו … והוכרח להתאפק. בעת תפלת מנחה אמר לו עוד הפעם: ‘אבי הרשני ליתן קול ולחלל בחליל שלי’. וקילל אותו קללה נמרצת והזהיר בו באזהרה רבה לבל ירהיב בנפשו חלילה לעשות כזאת. ולא היה יכול ללקחו מיד הנער, יען כי הוא מוקצה. … וכן התפלל תפלת נעילה. …

באמצע התפלה … נתן קול עצום בחליל. תמהו כל השומעים .והבעל שם טוב אחרי הקול הזה קיצר מהרגלו. ואמר אחר התפילה: ‘הנער הזה עם קול חלילתו העלה כל התפלות והקל מעלי.’

(ר’ יעקב מרגליות, קבוצת יעקב,  פרעמישלא תרנ”ו, דף נג ע”א)

ביאור: כריאקציה נגד התרבות היהודית האליטיסטית, שבה האליטות הרבניות עסקו בלימוד למדני של התלמוד, והמקובלים בכוונות התפילה המורכבות של האר”י, החסידות העלתה את אידיאל הפשטות והתפילה מעומק הלב.

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
גאולה, ישועה  ]  [  יום כיפור, יום הכיפורים  ]  [  ילדים, ילדוּת, ילדותיות, ינקות  ]  [  יראה  ]  [  מוסיקה, ניגון, נעימה, נגינה, כלי נגינה, שירה  ]  [  פשטות  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  תפילה, פיוט  ]  [  תשוקה, רצון, חשק  ]  
דילוג לתוכן