מספר פריט : 8659

בזכות עוללים – שיר השירים רבה

בזכות עוללים - שיר השירים רבה

מספר פריט : 8659

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  דיאלוג ויחסים בין-אישיים  ]  [  הורים וצאצאים, כיבוד הורים, יחסי דורות  ]  [  ישראל  ]  [  מתן תורה, מעמד הר סיני  ]  

אמר רבי מאיר:
בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל תורה
אמר להם הקב”ה: בחינם אני נותן לכם את התורה??
אלא, הביאו ערבים טובים שתשמרוה ואני נותנה לכם.

אמרו לפניו: ריבונו של עולם, אבותינו ערבים לנו.
אמר להם, אבותיכם צריכים ערבים!
אברהם יש לי עליו שאמר: “במה אדע”
יצחק יש לי עליו שאהב את עשיו ואני שנאתיו,
יעקב יש לי עליו  שאמר  “נסתרה דרכי מה’ “
אלא הביאו לי ערבים טובים  ואני נותנה לכם.

אמרו לפניו: ריבונו של עולם, נביאינו ערבים לנו,
אמר להם: יש לי עליהם  שנאמר ” כשועלים בחרבות נביאיך ישראל” [יחזקאל יג, ד]
אלא הביאו לי ערבים טובים  ואתננה לכם,

אמרו: הרי בנינו עורבים אותנו,
אמר הקב”ה הא ודאי ערבים טובים על ידיהם
ואתננה לכם כפי שכתוב “מפי עוללים ויונקים יסדת עוז”
ואין עוז אלא תורה שנאמר: “ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום” 
[תהילים כט, יא]


שיר השירים רבה. פרשה א, פיסקא ד.

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  דיאלוג ויחסים בין-אישיים  ]  [  הורים וצאצאים, כיבוד הורים, יחסי דורות  ]  [  ישראל  ]  [  מתן תורה, מעמד הר סיני  ]  
דילוג לתוכן